کود مایع پتاسیم ۲۵ درصد

تومان 49,500

کود مایع پتاسیم ۲۵ درصد

کود مایع روی ۱۵ درصد

تومان 61,000

کود مایع روی ۱۵ درصد

کود مایع ازت ۲۵ درصد

تومان 34,500

نیتروژن از اجزای اصلی سازنده پروتئین ها، پروتوپلاسم ها وآنزیم ها در گیاهان که برای رشد بسیار ضروری است.

کو مخصوص گیاهان آپارتمانی رویش

تومان 11,000

کود جامع و مناسب برای گیاهان آپارتمانی

کود مایع فسفر ۳۵ درصد

تومان 72,500

کود مایع فسفر ۳۵ درصد

کود مایع ۲۰ درصد آمینواسید

تومان 73,000

کود مایع ۲۰ درصد آمینواسید